Leden Sponsors Business Club Beginnen met Golfen i-Golf Loginnlenfr
Home
Clubhouse
Initiaties
Lessen
Courses
Tarieven
Contact
Leden
Sponsors
Business Club
Beginnen met Golfen
Brasschaat Open Golf & Country Club on Leadingcourses.com

Brasschaat Open Golf & Country Club

een uitdagende baan en prachtig evenement center...

Main CourseOpen
Junior CourseOpen
Summer GreensJa
TrolleyJa
BuggyNee
Putting GreenOpen
Chipping GreenOpen
Driving RangeOpen

Gebruiksvoorwaarden

Uw toegang tot en gebruik van de website van Brasschaat Open Golf & Country Club en de daaraan gerelateerde sites (gezamenlijk te noemen: de ‘Site van Brasschaat Open Golf & Country Club ’) zijn onderworpen aan deze Algemene Gebruiksvoorwaarden (‘Gebruiksvoorwaarden’). Leest u deze Gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club gebruikt. Wanneer u gebruik maakt van de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club , gaat u akkoord met de onderhavige Gebruiksvoorwaarden; indien u niet akkoord gaat met deze Gebruiksvoorwaarden, dient u de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club niet te gebruiken.

Deze Gebruiksvoorwaarden vormen een aanvulling op de bijzondere voorwaarden die van toepassing zijn op de door Brasschaat Open Golf & Country Club aangeboden producten of diensten.

Brasschaat Open Golf & Country Club verleent geen garantie aangaande de juistheid, volledigheid of actualiteit van de gegevens en/of programma’s (‘de Informatie’) die op deze Site van Brasschaat Open Golf & Country Club beschikbaar worden gesteld. De Informatie wordt geleverd ‘in de staat waarin deze zich bevindt’ en ‘zoals deze beschikbaar is’ zonder enige uitdrukkelijke of stilzwijgende garanties, met inbegrip van, doch niet beperkt tot, stilzwijgende garanties met betrekking tot de verkoopbaarheid of geschiktheid voor een bepaald gebruiksdoel, of met betrekking tot het niet aantasten van intellectuele eigendomsrechten van derden.

In geen geval zijn Brasschaat Open Golf & Country Club of de aan haar gelieerde ondernemingen aansprakelijk voor directe, indirecte, bijzondere of gevolgschade van welke aard dan ook dan wel overige schade die voortvloeit uit of verband houdt met het gebruik van of het stellen van vertrouwen in de op deze website of op andere daaraan gekoppelde websites gevonden informatie, met inbegrip van doch niet uitsluitend gederfde winst, bedrijfsschade en verlies van programma’s of andere gegevens, zelfs indien Brasschaat Open Golf & Country Club uitdrukkelijk op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van voornoemde schade.

U bent verantwoordelijk voor de inhoud van al het materiaal dat u op de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club plaatst. Brasschaat Open Golf & Country Club is niet verantwoordelijk voor de inhoud van berichten of gegevens die door gebruikers op de Site worden geplaatst of voor de inhoud van door derden op internet geplaatste informatie, zelfs indien de toegang daartoe via de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club wordt verkregen. Brasschaat Open Golf & Country Club behoudt zich echter het recht voor om geheel naar eigen goeddunken materiaal dat naar het oordeel van Brasschaat Open Golf & Country Club illegaal, aanstootgevend of anderszins ongepast is, te bekijken, te bewerken dan wel te verwijderen.

U kunt door middel van hypertekst of andere computerlinks toegang krijgen tot andere internetsites die geen deel uitmaken van de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club . Brasschaat Open Golf & Country Club doet geen toezeggingen en geeft geen garanties of waardeoordelen aangaande websites waartoe via een Site van Brasschaat Open Golf & Country Club toegang wordt verkregen. Wanneer u toegang krijgt tot een site die geen deel uitmaakt van de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club , dient u zich te realiseren dat Brasschaat Open Golf & Country Club geen invloed heeft op de inhoud of de informatie op die site. U bent er zelf voor verantwoordelijk uw systeem tegen virussen, wormen, Trojan horses en andere schadelijke zaken te beschermen.

Brasschaat Open Golf & Country Club alsmede het logo en de producten van Brasschaat Open Golf & Country Club waarnaar op een Site van Brasschaat Open Golf & Country Club wordt verwezen, zijn hetzij (gedeponeerde) handelsmerken, dienstmerken, auteursrechten hetzij andere rechten van intellectueel eigendom van Brasschaat Open Golf & Country Club of de aan haar gelieerde ondernemingen. Andere producten en bedrijfsnamen die op een Site van Brasschaat Open Golf & Country Club worden genoemd, kunnen beschermd zijn door de intellectuele eigendomsrechten van de desbetreffende rechthebbenden. Het is u niet toegestaan om zonder toestemming van Brasschaat Open Golf & Country Club gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Brasschaat Open Golf & Country Club rusten. Het is u niet toegestaan gebruik te maken van zaken waarop intellectuele eigendomsrechten van Brasschaat Open Golf & Country Club rusten, met inbegrip van de afbeeldingen die op deze Site van Brasschaat Open Golf & Country Club worden aangetroffen, de inhoud van tekstgedeelten dan wel de lay-out/vormgeving van een pagina of een bepaalde vorm op een pagina, alsook is het u verboden deze te framen of met behulp van framingtechnieken te omlijsten. Behoudens het hierboven gestelde, wordt hierbij generlei recht of licentie in of krachtens het intellectuele eigendom van Brasschaat Open Golf & Country Club of van anderen overgedragen, hetzij bij implicatie of het estoppelbeginsel dan wel uit anderen hoofde.

U mag geen informatie van een Site van Brasschaat Open Golf & Country Club via een robot of op enigerlei geautomatiseerde wijze ophalen.

Brasschaat Open Golf & Country Club behoudt zich het recht voor deze Gebruiksvoorwaarden te allen tijde en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. Deze wijzigingen zijn onmiddellijk na publicatie van kracht. U stemt ermee in dat u de Site van Brasschaat Open Golf & Country Club geregeld zult bestuderen teneinde op de hoogte te blijven van voornoemde wijzigingen. U wordt geacht in te stemmen met de gewijzigde Gebruiksvoorwaarden indien u een Site van Brasschaat Open Golf & Country Club blijft gebruiken nadat de voornoemde wijzigingen zijn aangebracht.

De Site van Brasschaat Open Golf & Country Club mag niet in zijn geheel of gedeeltelijk worden gereproduceerd, gewijzigd of in welke vorm dan ook worden verspreid zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Brasschaat Open Golf & Country Club .