Code Of Conduct voor golfers op BOG

De ‘code of conduct’ omvat de etiquette, reglementen en gedragsnormen van Brasschaat Open Golf. Inbreuken hiertegen kunnen leiden tot het sanctioneren van een speler. Deze sancties worden opgelegd door de Captain, de Sportcommissie en/of de Wedstrijdleiding. Een straf opgelopen tijdens een wedstrijd wegens overtreding van de Golfregels belet niet dat er nog een sportieve sanctie kan opgelegd worden voor dezelfde feiten.


Sportieve sancties:

 1. Verwittiging
  Bij een eerste en lichte inbreuk wordt meestal een mondelinge verwittinging gegeven. Deze komen te vervallen op het einde van het seizoen

 2. Terreinverlaten
  Een speler dient onmiddellijk de golfbaan te verlaten

 3. Wedstrijdschorsing
  Er mag niet deelgenomen worden aan wedstrijden gedurende de opgelegde schorsing. De schorsing loopt van maandag t.e.m. zondag volgend op de inbreuk. Een uitzondering wordt gemaakt voor teamwedstrijden zoals 4BBB, Texas enz om de ingeschreven partner(s) niet te benadelen.

 4. Terreinschorsing
  De toegang tot de golfbaan wordt ontzegd voor de duur van de opgelegde schorsing. Bij overtreding wordt de speler doorverwezen naar de Sportcommissie.

 5. Uitsluitingenontheffing
  Een speler kan bijkomend aan de opgelegde sanctie uitgesloten worden voor deelname aan groepsactiviteiten en/of ontheven worden uit een functie. In extremis kan het lidmaatschap worden stopgezet.

 6. DoorverwijzingnaarSportcommissie
  Bij herhaalde en/of zeer ernstige inbreuken wordt de speler doorverwezen naar de Sportcommissie.

Onderzoek van de inbreuk

De Captain, de Sportcommissie of de Wedstrijdleiding onderzoekt de inbreuk, en zal afhankelijk van de aard, ernst en/of eventuele herhaling van de inbreuk de sanctie bepalen. Het betreffende lid kan tijdens het onderzoek gehoord worden en zich verdedigen.

Bekendmaking en registratie sanctie

Sportieve sancties worden schriftelijk overgemaakt aan de speler en worden geregistreerd om bij herhaling de gepaste sanctie op te leggen.

Betwisting van sanctie

Het betreffende lid kan na de bekendmaking de sanctie betwisten via het secretariaat, waarna de zaak opnieuw wordt onderzocht. Tot een definitieve beslissing is bereikt, wordt de initiële sanctie opgeschort.
Iedere speler zal de regels en voorschriften van de Club eerbiedigen. Inbreuken hiertegen kunnen leiden tot disciplinaire acties, inclusief het intrekken van het lidmaatschap. Tijdens een wedstrijd kan een speler gedisqualificeerd worden door de Wedstrijdleiding alsook een sanctie oplopen door de Captain en/of de Sportcommissie wanneer inbreuken gepleegd worden tegen de Code of Conduct.
Om het golfspel en de golfwedstrijden voor iedereen plezierig te houden is het de taak van eenieder om de golfregels en de tradities van de golfsport te eerbiedigen door de Code of Conduct te respecteren. Het is eveneens eenieders plicht om inbreuken hiertegen te melden aan de Wedstrijdleiding om de fair play alsook de integriteit van de golfsport te waarborgen.
Spelers zullen zich schuldig maken aan een inbreuk tegen de Code of Conduct bij:

 • Beledigende en schunnige taal

 • Werpen van golfclubs of ander materiaal

 • Niet respecteren van greenkeepers vrijwilligers en/of wedstrijdverantwoordelijken

 • Mishandeling van de golfbaan en vandalisme

 • Gebruik van drugs of grote hoeveelheden alcohol

 • Niet respecteren van de dress-code

 • Het verlaten van een wedstrijd zonder geldige reden

 • Valsspelen

 • Opzettelijk storen en/of hinderen van andere spelers

 • Agressief gedrag, zowel verbaal alsook fysiek

 • Niet naleven regels prijsuitreiking

 • Veroorzaken van slow play


Eerlijkheid, integriteit en hoffelijkheid zijn de 3 kernwoorden die een golfer ten allen tijde moet eerbiedigen! Zowel op de baan alsook buiten de baan. Inzake slow play zal iedere flight die zich niet houdt aan de voorgeschreven tijdslimiet om 9 of 18 holes af te werken, en die bovendien 15 minuten na de voorafgaande flight zijn ronde beëindigt, zal collectief één strafpunt krijgen. Dit strafpunt zal per speler afgetrokken worden van de netto score.Bij overtreding, zie sancties.

Stacks Image 237848
Stacks Image 237852